Sociale veiligheid

Schoolcontactpersoon, externe vertrouwenspersonen en klachtenregeling

Voor klachten over ongewenst gedrag op school kunnen leerlingen, ouders en leerkrachten terecht bij een externe vertrouwenspersoon. De meest voorkomende vormen van ongewenst gedrag zijn:  

- seksuele intimidatie;
- pesten;
- agressie;
- discriminatie.

Daaronder vallen niet de klachten die betrekking hebben op onderwijskundige zaken, noch de klachten over de organisatie en inrichting van de school. Dit soort klachten worden direct met de betrokken leerkracht of directie besproken. Als er in die situaties sprake is van klachten over de bejegening, dan worden ze wél door de externe vertrouwenspersoon in behandeling genomen.

Binnen elke school is er een schoolcontactpersoon (een interne vertrouwenspersoon), die voor de eerste opvang zorgt en zo nodig verwijst naar de externe vertrouwenspersoon.

Ouders en leerlingen kunnen ook rechtstreeks contact opnemen met een van de externe vertrouwenspersonen. De externe vertrouwenspersonen hebben een onafhankelijke positie.  Dat betekent onder meer dat zij geen meldplicht hebben naar de schoolleiding als het gaat om seksuele intimidatie of misbruik van een medewerker van de school met een leerling.

De externe vertrouwenspersonen zijn er voor de klager. Zij begeleiden hem/haar bij behandeling van klachten door:

  • vertrouwelijk en zorgvuldig om te gaan met informatie.
  • zelfstandig en onafhankelijk op te treden  als aanspreekpunt.
  • te zorgen voor een eerste opvang na een klacht.
  • samen met klager te zoeken naar oplossingen en na te gaan op oplossingen in de informele sfeer tot de mogelijkheden behoren.
  • te onderzoeken of bemiddeling de geëigende weg is voor een  oplossing.
  • het verstrekken van informatie over procedures, de werkwijze van de interne en de strafrechtelijke klachtenprocedures en te helpen bij het formuleren van de klacht.
  • indien nodig te verwijzen naar externe hulpverleningsinstantie(s); voor de meeste instellingen is Bureau Jeugdzorg de ‘voordeur’.

 

Heeft u een klacht over seksuele intimidatie, pesten, bejegening, discriminatie en/of agressie, neem dan contact op met de interne contactpersoon van de school of met een van de externe vertrouwenspersonen.

Contact met onze schoolcontactpersoon Petra van Nistelrooij

 E: p.vannistelrooij@poolsterscholen.nl 

 

Contact met de externe vertrouwenspersonen:

De heer Johan Kippers
T:
 06-51 78 34 05 E: johan@kippershrm.nl

Mevrouw Helga van Silfhout 
T: 06-34 88 07 00 E: helgavansilfhout@gmail.comKlachtenregeling

Wij doen ons best de leerlingen zo goed mogelijk te bedienen. Dat neemt niet weg dat er dingen fout kunnen gaan. Is dit u overkomen, en wilt u daarover een klacht indienen? Ga dan eerst in gesprek met de leerkracht van uw kind. Verloopt dit niet naar wens, dan is Miriam het eerstvolgende aanspreekpunt. Komt u er met haar niet uit, dan dient u de klachtenprocedure te volgen.  Deze kunt u vinden op de site van de stichting Poolster of klik op de link:  Klachtenprocedure.

 

Anti-pest coördinator

Het Ministerie van Onderwijs heeft bepaald dat vanaf schooljaar 2015-2016 elke school (basis-, middelbaar en speciaal -) verplicht is een anti-pest coördinator te hebben en een anti-pestprogramma in te voeren. In het anti-pestprogramma staat beschreven hoe onze school pestgedrag signaleert en aanpakt. Door het pestprotocol te volgen ontstaat een samenwerking tussen alle betrokkenen om pesten te voorkomen of op te lossen.

 

Contact met onze anti-pest coördinator

Taco Houkema, te bereiken via mail: t.houkema@poolsterscholen.nl

 
Wie doet wat bij pesten op school?